Forsikringsmegling

Hvorfor benytte Bafo Forsikringsmegling?

· Optimale forsikringsordninger til konkurransedyktige betingelser
· Uavhengig vurdering av forsikringsprodukter og selskaper
· Tilgang og kunnskap om det norske og internasjonale forsikringsmarkedet
· Tilretteleggelse og gjennomføring av anbudskonkurranser
· Forvaltning av forsikringsordningene
· Bistand i skadesaker

Forsikringsmegling er lovregulert
Forsikringsmegling er regulert gjennom lov om forsikringsformidling og er
underlagt kontroll av Finanstilsynet.

Forsikringsmegleren er kundens rådgiver og opptrer på vegne av
kunden i forhold til forsikringsselskapene.

Lovverket forplikter:
· Å gi kundene råd og opplysninger for å kartlegge forsikringsbehovet
· Å gi råd om valg av forsikringsløsning og forsikringsselskap
· Å sørge for nødvendig dokumentasjon for å etablere en forsikringsavtale
· Ved skade skal megleren yte kunden nødvendig bistand

Bafo benytter markedet effektivt!
Vi kjenner forsikringsselskapene og vil ofte anbefale å benytte flere selskaper for å dekke kundens forsikringsbehov. På denne måten utnyttes markedet best mulig. Utenlandske forsikringsselskaper er etablert i Norge og tilbyr sine produkter i konkurranse med norske selskaper. Mange distribuerer kun gjennom forsikringsmeglere.
Vi åpner opp markedet og gir kunden mulighet til å benytte alle relevante tilbydere for å finne den beste forsikringsløsningen.